Szabályzatok

bal

Ismerd meg a BAGázs Közhasznú Egyesület adatkezelési és adománygyűjtési szabályzatát!

ADATKEZELÉS

bal

AZ ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATUNKRÓL RÖVIDEN

 • Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
 • Hírlevelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk.
 • Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
 • Harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át.
 • Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az info@bagazs.org címen.
 • A személyes adatok törlését az info@bagazs.org címen lehet kérni.

Jelen honlap használatakor Ön elfogadja az alábbi feltételeket. A használati feltételek nem ismerete nem mentesíti a felhasználót a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte, és ebből kifolyólag jelen weboldalnak és/vagy üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik. Ebben az esetben az ügy jogi úton kerül rendezésre.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A honlapon található adatokért, illetve információkért, valamint azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Örülünk annak és megtiszteltetés számunkra, ha bárki saját weboldalán a weboldalunkra mutató internetes hivatkozást helyez el. Az üzemeltető írásbeli engedélye nélkül tilos azonban jelen weboldal oldalait, vagy annak részét más webhelyekre beilleszteni, mintegy saját oldalként feltüntetve azt. Elhatárolódunk azoktól az esetektől, amikor jelen weboldal bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, és ezzel árt vagy árthat jelen weboldal hírnevének és érdekeinek. Az üzemeltető minden ilyen eset ellen fellép.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt, az érintettek tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének eleget téve, tájékoztatást nyújtson a BAGÁZS Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Adatkezelő) által, a www.bagazs.org honlapra (a továbbiakban: Honlap) látogató és a személyes adatit a Honlapon keresztül, valamint az Adatkezelővel való egyéb kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás során az Adatkezelő részére megadó (a továbbiakban: Érintett) személyes adataira vonatkozó adatkezelésről.

A Tájékoztató tartalmazza (i) az adatkezelő személyére, (ii) a kezelt személyes adatok körére, (iii) az adatkezelés céljára, (iv) az adatkezelés jogalapjára, (v) az adatfeldolgozásra jogosult személyre, (vi) az adatkezelés időtartamára, (vii) az adatokat megismerő személyek körére, (viii) az adattovábbításra, valamint (ix) az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire vonatkozó információkat.

A jelen Tájékoztatóban foglaltak alkalmazandóak a IV., V., VI. és VII. pontban meghatározott adatkezelések esetén az ott nem érintett körülményekre vonatkozó tájékoztatásra.

A jelen Tájékoztató valamint a IV., V., VI. és VII. pontban foglaltak az ott meghatározott eltérésekkel értelmezendőek.

Az Érintett a Honlap használatával, valamint a Honlapon külön jelzett és a Tájékoztatóban foglalt egyéb módokon elfogadja és hozzájárul személyes adatainak az Adatkezelő által, a Tájékoztatóban részletezett módon történő kezeléséhez.

I. DEFINÍCIÓK

a. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

b. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

c. Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, továbbá a bűnügyi személyes adat;

d. Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

e. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

f. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

g. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

h. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

i. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

j. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

k. Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

l. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

m. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

n. Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

o. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

p. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

q. Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

r. Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

s. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

t. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

u. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

v: Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

w. Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

II. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE

Az Adatkezelő megnevezése BAGázs Közhasznú Egyesület
Székhely 1107 Budapest, Bihari utca 3/a. 10./31.
Telefon +36 70 886 4103
E-mail info@bagazs.org
Adószám 18206634-1-42
Nyilvántartási szám 01-02-0014179
Nyilvántartó bíróság neve Fővárosi Bíróság
Adatkezelési nyilvántartási szám NAIH-126229; NAIH-126230

III. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az Érintett személyes adatainak kezelését az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az Érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelműen kinyilvánított hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a alapján kezeli.

IV. A HONLAPRA LÁTOGATÓK ADATAINAK KEZELÉSE

A Honlapra történő látogatás során az Adatkezelő kezeli az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatait, melyek a Honlap igénybe vétele során keletkeznek és amelyeket az Adatkezelő a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek többek között, de nem kizárólagosan az Érintett látogatásának dátuma és időpontja, a számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzített adatokat az Adatkezelő rendszere az Érintett belépésekor, illetve kilépésekor automatikusan naplózza. Az ily módon rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – nem kapcsolhatók össze és azokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

A Honlap html kódja az Adatkezelőtől ellenőrzési körén kívüli, független, külső szerverről érkező és arra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói a saját szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni mely adatkezelésről az Érintett az adott szolgáltatónál tud tájékozódni.

Az Adatkezelő a testre szabott szolgáltatásnyújtás érdekében az Érintett számítógépén ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmai tekintetében.

Az Adatkezelő a következő cookie-t használja:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek illetve a Honlap hatékonyabb és biztonságosabb, valamint a Honlap egyes funkcióinak megfelelő működéséhez elengedhetetlenül szükségesek.
 • Állandó (persistent) cookie: ezt a cookie-t az Adatkezelő a felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) alkalmazza. Ezen cookie-k tárolásának időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek célja, hogy az Adatkezelő a Honlapra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshesse fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap látogatói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően az adott Érintett részére nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az Adatkezelőtől.

a. Az adatkezelés célja

A Honlapra látogató Érintettek részére történő, testreszabott kiszolgálás, valamint a Honlap funkcionalitásának biztosítása.

b. Az adatkezelés időtartama

Az automatikusan rögzített naplózási illetve technikai adatokat az Adatkezelő által működtetett rendszer, a jelen Tájékoztató eltérő rendelkezésének hiányában a naplózás utolsó időpontjától számított 10 évig tárolja.

V. A HONLAPON KERESZTÜL TÁMOGATÁST NYÚJTÓ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

A Honlapon keresztül történő adományozáshoz az Érintettnek több lehetőség áll a rendelkezésére. Az adomány átutalása történhet PayPal valamint OTP SimplePay rendszeren keresztül.

A PayPal fizetési rendszer használata esetén az Érintettnek nem kell megadnia személyes adatot az Adatkezelő számára, azonban az Adatkezelő részére továbbításra kerülnek a PayPal rendszerén keresztül megadott személyes adatok közül az Érintett neve és e-mail címe.

Az OTP SimplePay rendszeren keresztül történő adományozás során az Érintettnek az alábbi adatokat kell, vagy lehet megadnia: név, email cím, telefonszám, cím.

Az adományozásra tekintettel a fentiekben meghatározottakon túl az Adatkezelő a következő adatokat kezeli: befizetés időpontja, közleménye; támogatás összege, pénzneme, rendszeressége; fizetési mód; kapcsolat a Bagázzsal.

A PayPal és a OTP SimplePay fizetési felületére történő átirányítást követően az Érintettnek az ott meghatározott adatokat, a PayPal és az OTP SimplePay számára kell megadnia. Az ily módon megadott adatokat az Adatkezelő nem kezeli, azokkal kapcsolatban, illetve a PayPal és az OTP SimplePay adatkezelési gyakorlatára vonatkozóan nem vállal felelősséget.

a. Az adatkezelés célja

A Támogatók és a befolyt támogatási összegek nyilvántartása, az Adatkezelő támogatásgyűjtő tevékenységének hatékony szervezése.

b. Az adatkezelés időtartama

A Támogatásnyújtás során az Érintett által megadott, valamint a támogatásnyújtásra tekintettel az Adatkezelő által kezelt személyes adatok kezelése a támogatás nyújtásával illetve a személyes adatok megadásával kezdődik és a személyes adatoknak az Érintett kérelmére, vagy hozzájárulásának visszavonását követően történő törléséig tart.

A fenti rendelkezés nem érinti a jogszabályban (pl.: számviteli és adójogszabályokban) előírt megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint az Érintett által egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezelést.

c. Nyilvánosságra hozatal

Az adatkezelő az Érintett Honlapon megadott erre vonatkozó hozzájárulása esetén, a Honlapján, bárki számára elérhető módon nyilvánosságra hozhatja az Érintett által megadott személyes adatok közül az Érintett nevét, valamint az általa adományozott összeget.

d. Adattovábbítás

Az Adatkezelő a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény 2. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, az 500 000 forintot támogatónként elérő vagy azt meghaladó támogatás esetén a nyilvántartó bíróság számára bejelenti a támogatást nyújtó Érintettre vonatkozóan az alábbi adatokat: név, ország, város, székhely, összeg.

Az Adatkezelő jelen pontban meghatározott adatkezelési céljához kapcsolódó adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-126229

VI. AZ ÖNKÉNTESKÉNT JELENTKEZŐ ÉS ÖNKÉNTESI JOGVISZONYBAN ÁLLÓ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Az Érintetteknek lehetőségük van önkéntesnek jelentkezni melynek során az alábbi személyes adatokat kell megadniuk:

név, születési dátum, állampolgárság, lakcím, telefonszám, email cím, foglalkozás, munkahely, iskola, korábbi tapasztalatok, kapcsolat a Bagázzsal, egyéb megosztott információk.

Az önkéntes szerződés megkötésekor illetve az önkéntesi jogviszony fennállása alatt az Érintettnek az alábbi személyes adatokat kell megadnia: adóazonosító jel, TAJ szám, személyi igazolvány száma, nem, kiskorúság esetén a szülők neve és elérhetősége, kapcsolat a Bagázzsal.

a. Az adatkezelés célja

Az önkéntesként jelentkezőkkel történő kapcsolatfelvétel, az önkéntességet megalapozó jogviszony létrehozása, az önkéntesi tevékenység megszervezése, az ún. Iskolai Közösségi Szolgálat teljesítésének igazolása, valamint a közérdekű önkéntesi tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 14. § (1) bekezdésében foglalt nyilvántartás vezetése.

b. Az adatkezelés időtartama

Az önkéntesként történő jelentkezés során az Érintett által megadott személyes adatok kezelése az önkéntesként történő jelentkezés elküldésével és a személyes adatok megadásával kezdődik illetve a személyes adatoknak az Érintett kérelmére, vagy hozzájárulásának visszavonását követően történő törléséig tart.

Az önkéntes Érintett személyes adatai közül,

 • az önkéntes Érintett természetes személyazonosító adatait;
 • valamint, ha az önkéntes nem magyar állampolgár, az állampolgárságát;
 • az önkéntes lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási, illetve szálláshelyét;
 • kiskorú önkéntes Érintett és a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott önkéntes Érintett esetén a törvényes képviselő természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét;
 • a közérdekű önkéntes tevékenység megkezdésének időpontját;
 • azt az időpontot, amikor a jogviszony hatálya megszűnik;
 • a közérdekű önkéntes tevékenység tartalmát;
 • a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helyét; valamint
 • a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó időt és a pihenőidőt,

az Adatkezelő a közérdekű önkéntesi tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 14. § (2) bekezdés alapján az önkéntes jogviszony megszűnését követően öt évig megőrzi.

A fenti rendelkezés nem érinti a jogszabályban (pl.: társadalombiztosítási és adójogszabályokban) előírt megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint az Érintett által egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezelést.

c. Adattovábbítás

A közérdekű önkéntesi tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 14. § (4) bekezdés alapján, az Adatkezelő az önkéntes Érintettre vonatkozó személyes adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére, az adatigény benyújtását és a hivatalos statisztikai cél igazolását követően, statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon átadja és azok a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatók.

 VII. A HÍRLEVÉLRE FELIRATKOZÓ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

 Az Érintetteknek lehetőségük van hírlevélre történő feliratkozásra. A hírlevél direkt marketing elemeket és reklámot tartalmaz.

A hírlevélre történő feliratkozás során az Adatkezelő az Érintett által megadott alábbi személyes adatokat kezeli: név, email cím, kapcsolat a Bagázzsal, telefonszám, cím, születési dátum.

a. Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett személyes adatainak kezelését az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) 6. § (1) bekezdése szerinti, az Érintett önkéntes, előzetes, egyértelmű, kifejezett és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a alapján kezeli.

b. Az adatkezelés célja

Az Érintett részére direkt marketing anyagok illetve reklám küldése, valamint a Grtv. 6. § (5) bekezdésében előírt kötelezettség alapján, a hírlevélre feliratkozó személyekre vonatkozó nyilvántartás vezetése.

c. Az adatkezelés időtartama

A hírlevélre történő feliratkozás során az Érintett által megadott személyes adatok kezelése a hírlevélre történő feliratkozás elküldésével és a személyes adatok megadásával kezdődik valamint a hozzájárulásnak az Érintett általi visszavonásáig tart.

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással vagy az Adatkezelő részére küldött törlési kérelemmel (e-mailben vagy postai úton). Ebben az esetben az Adatkezelő minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírlevelet vagy egyéb direkt marketing anyagot nem küldd az Érintett számára.

Az Adatkezelő jelen pontban meghatározott adatkezelési céljához kapcsolódó adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-126230

VIII. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE

A személyes adatokat elsődlegesen az Adatkezelő belső munkatársai ismerhetik meg. A személyes adatokat az Adatkezelő az V. c. pontban foglaltakat kivéve nem teszi közzé, azokat harmadik személy részére – a IX. pontban foglaltakat kivéve – nem adja át.

IX. AZ ADATFELDOLGOZÓ

Az Adatkezelő a személyes adatokra vonatkozó kötelezettségei hatékony módon történő teljesítése érdekében, valamint az egyes típusú adatkezelések során meghatározott célból adatfeldolgozót vesz igénybe.

Az adatfeldolgozó adatai:

Név salesforce.com EMEA Limited
Székhely village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY
E-mail https://www.salesforce.com/uk/form/contact/contactme.jsp
Telefon +44(0)203 1477600
Tevékenység CRM rendszer szolgáltató
Adatfeldolgozás helye EU

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, valamint a továbbított személyes adatok körének meghatározását.

X. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

a. A tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, mely tájékoztatást az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül, írásban adja meg. Az adatkezelő a jelen pontban foglalt kérelem alapján tájékoztatást nyújt (i) az adatkezelő személyére, (ii) a kezelt személyes adatok körére, (iii) az adatkezelés céljára, (iv) az adatkezelés jogalapjára, (v) az adatfeldolgozásra jogosult személyre, (vi) az adatkezelés időtartamára, (vii) az adatokat megismerő személyek körére, illetve adattovábbítás esetén arra vonatkozóan, hogy (viii) mely személyek részére, milyen jogalapon és milyen célból történt vagy történik adattovábbítás, továbbá (ix) adatvédelmi incidens esetén az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az e pontban foglalt tájékoztatás ingyenes abban az esetben, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

b. A személyes adatok helyesbítése, zárolása valamint törlése kérelmezéséhez való jog

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél a valóságnak nem megfelelő személyes adatainak helyesbítését, valamint az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését illetve zárolását.

A személyes adatok helyesbítését, törlését az alábbi módon tudja az Érintett kérelmezni:

postai úton (a 1136 Budapest, Pannónia utca 43., II/1-es címen) vagy emailben (az info@bagazs.org email címen).

A helyesbítésről, a törlésről és a zárolásról az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, továbbá mindazokat akik részére a helyesbítéssel, törléssel, zárolással érintett személyes adat továbbításra került.

Az Adatkezelő az Érintett kérelmét legkésőbb 25 napon belül teljesíti, vagy írásban illetve az Érintett hozzájárulása esetén elektronikus úton tájékoztatja az Érintettet a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól.

c. A személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog

Az Érintett, törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Érintettet kötelező adatkezelés esetén nem illeti meg a tiltakozás joga.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

d. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Az Érintett jogosult bármikor visszavonni az adatkezeléshez adott hozzájárulását, amely azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

e. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz („NAIH”) fordulás joga

A NAIH-nál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) az Érintett, illetve bárki bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

f. A Bíróság előtti jogérvényesítéshez való jog

Az Érintett, jogainak megsértése esetén, az adatátvevő illetve az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

XI. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő az adatkezelés során gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják a kezelt személyes adatok biztonságát, valamint mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a kezelt személyes adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

XII. AZ ADATVÉDELMI INCIDENSEK NYILVÁNTARTÁSA

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket.

XIII. EGYÉB TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Adatkezelő jelen Tájékoztatót, az Érintettek előzetes értesítése mellett bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával, illetve ahol az adatkezeléshez az Érintettnek a Honlap használatán túli egyéb hozzájáruló nyilatkozata volt szükséges, a hozzájáruló nyilatkozat megadásával elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglaltakat.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató 2017. szeptember 15. napjától érvényes.

Az Adatkezelési Tájékoztató a következő linken elérhető és letölthető: www.bagazs.org

ADOMÁNYGYŰJTÉSI SZABÁLYZAT 

bal

A BAGázs Közhasznú Egyesület adománygyűjtési szabályzata ezen a linken érhető el.

FONTOS KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ A RENDSZERES ADOMÁNYOZÁS ESETÉRE, BANKKÁRTYÁS (BARION-ON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ) FIZETÉSNÉL

Rendszeres befektetésed egy olyan ismétlődő fizetés, melynek során felhatalmazást adsz a fizetéshez igénybe vett szolgáltatónak (Barion), hogy az általad kiválasztott vagy megadott összeget havi rendszerességgel, ugyanazon a napon levonja a vásárlásnál használt fizetési eszközödről (bankkártya vagy Barion egyenleg) és átutalja a BAGázs Közhasznú Egyesületnek, egészen a visszavonásodig. Amennyiben ismétlődő adományozásodat vissza szeretnéd vonni, azt a barion@bagazs.org címen kell kérned, az e-mailedtől számított 5 munkanapon belül inaktiválni fogjuk a Barion tárcánkban a felhatalmazásod és azt követően már nem kerül levonásra a számládról az összeg. Bármilyen, egyszeri vagy rendszeres adományozással kapcsolatos kérdéseddel, problémáddal is a barion@bagazs.org címen kereshetsz minket.

TÁMOGASD AZ ADOMÁNYODDAL
MUNKÁNKAT!

bal
Támogasd a BAGázs munkáját egyszeri vagy rendszeres támogatással. Válaszd ki a neked leginkább megfelelő támogatási formát, és kerülj fel Te is Támogatóink egyre bővülő listájára!

LEGYÉL TE IS ÖNKÉNTES!

bal
Legyél te is a BAGázs tagja! Ha úgy gondolod, hogy hozzá tudnál járulni a BAGázs munkájához az időddel, energiáddal, tudásoddal, vagy bármi mással, jelentkezz hozzánk önkéntesnek!

IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

bal

Ha kíváncsi vagy, hogy mi minden történik nálunk a telepen, iratkozz fel a hírlevelünkre! Negyedéves gyakorisággal küldünk neked egy levelet, amiben írunk eredményeinkről, programjainkról, bemutatjuk, hogy mivel foglalkozunk éppen a BAGázsnál.